Migrationsrätt

Om Migrationsrätt

Vi har stor och lång erfarenhet av migrationsrättsliga frågor. Vi hjälper till med såväl asylärenden som övriga ärenden, t ex om du söker arbetstillstånd eller uppehållstillstånd p g a anknytningsskäl. Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Den centrala lagen är utlänningslagen, där anges bland annat förutsättningarna för att få arbetstillstånd och tidsbegränsat respektive permanent uppehållstillstånd.

Det är inte alltid lätt att förstå sig på ett regelsystem när man kommer till ett nytt land. Du kanske kommer från ett land där du har varit utsatt för förtryck eller blivit hotad, kanske t o m av myndigheter i hemlandet. Det är då viktigt att få rätt hjälp och stöd, vilket vi kan erbjuda er med all vår samlade kompetens. 

Med humanismen som ledstjärna ser vi till att hjälpa dig på vägen. Det är inom detta område särskilt viktigt att veta att vi har en absolut tystnadsplikt som advokater. Det är viktigt för dig som vår klient att du vet det, och att du kan ha tilltro och tillit till oss när vi representerar dig. Vi ser även till att ha en tolk som sitter med på möten med klienter när det behövs för att se till att allting stämmer och att vi förstår varandra till fullo. 

Dessutom har du, om du söker asyl i Sverige, rätt till ett offentligt biträde. Kostnaderna betalas av staten. Vi jobbar aktivt med fall där personer söker skydd i Sverige på grund av religion, sexualitet eller andra omständigheter som gör det omöjligt för personen att återvända till sitt hemland. Om du finner dig i en sådan situation är du välkommen in till oss, så vi kan hjälpa dig att framföra det du vill ha sagt under asylprocessen, oavsett om det är hos migrationsverket eller i domstol. 

MIG 2011:29 är ett uppmärksammat fall inom migrationsrätt där migrationsöverdomstolen fastställde vissa kriterier när det gäller konvertiter, d v s personer som konverterar från en religion till en annan. Enligt migrationsdomstolen behöver den som söker asyl eller uppehållstillstånd p g a konvertering ”gjort sannolikt att hans konversion från en religion till en annan är äkta i den bemärkelse att den grundar sig på en genuin personlig, religiös övertygelse”. Utöver dessa kriterier görs varje bedömning baserat på personliga omständigheter, men en stor vikt ligger på den sökande att bevisa att hans konvertering är genuin. Detta fall är ett exempel på hur komplicerat det kan vara i vissa asylfrågor och just därför finns vi här för dig. 

Advokatbyrån har samarbete med ideella organisationer som stödjer människor i utsatta situationer. 

Sören Rehn, Peter Nordström och Linda Bostedt är alla godkända som offentliga biträden hos Migrationsverket.

Kontakta oss om Migrationsrätt