Brottmål

Om Brottmål

Ibland blir man drabbad av brott eller misstänkt för att ha gjort något olagligt. Vi har stor erfarenhet av sådana situationer, ingående kunskap om regelverket och kan ge dig den professionella hjälp du behöver i alla sådana situationer. Sören Rehn är en av landets mest erfarna brottmålsadvokater.

Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. I de flesta länder förs brottmål å det allmännas vägnar av en åklagare. Regler för rättegången finns främst i rättegångsbalken. Brottmål handläggs vid allmän domstol, som exempelvis tingsrätten. Förfarandet kan hänföra sig till brott såväl enligt brottsbalken som till annan strafflagstiftning.

Brottmål är en rättegång där åklagaren anser att ett brott har begåtts och att den tilltalade skall dömas till ansvar för den påstådda brottsliga gärningen. En annan typ av rättegång är tvistemål där två personer som inte kommer överens låter en domstol avgöra frågan.

Det är viktigt att om man utsatts för våldsbrott av något slag så snart som möjligt säger till polisen att man vill ha ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har den breda bilden klar för sig och är ditt stöd såväl i rättsprocessen som i de val du behöver göra under tiden. Är våldet inom en relation, finns gemensamma barn etc uppstår många frågor som kan kännas svåra att lösa. Vi kan ge dig allt det stöd du behöver i hela sammanhanget för att du skall ta dig ur din svåra situation på bästa möjliga sätt!

Peter Nordström har gått den särskilda utbildningen som Advokatsamfundet ordnar för målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Normalt betalas kostnaden för en offentlig försvarare och ett målsägandebiträde av staten.

Advokatbyrån har samarbete med ideella organisationer som stödjer människor i utsatta situationer.

Vi åtar oss alla uppdrag inom straffrättens område. Vi finns där för dig som behöver vår kompetens och vårt stöd i en svår livssituation!

Kontakta oss om Brottmål