Brottmål

Om Brottmål

Ibland blir man drabbad av brott eller misstänkt för att ha gjort något olagligt. Vi har stor erfarenhet av sådana situationer, ingående kunskap om regelverket och kan ge dig den professionella hjälp du behöver i alla sådana situationer. Sören Rehn är en av landets mest erfarna brottmålsadvokater.

Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. I de flesta länder förs brottmål å det allmännas vägnar av en åklagare. Regler för rättegången finns främst i rättegångsbalken. Brottmål handläggs vid allmän domstol, som exempelvis tingsrätten. Förfarandet kan hänföra sig till brott såväl enligt brottsbalken som till annan strafflagstiftning.

Misstänkt för brott

Om du är misstänkt för att ha begått ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare om du vill det. Antingen förordnar staten en försvarare till dig, eller så kontaktar du själv en advokatbyrå privat. 

Inledningen av processen, vid misstanke av brott, är en förundersökning hos polisen. Utredningen kan ledas av polisen eller åklagare, men det är polisen som gör själva utredningen t ex håller förhör med inblandade personer. Utredningen kan bestå av muntliga uppgifter (förhör), samt mer tekniska åtgärder. Om du blir kallad till ett förhör är det viktigt att du träffar din försvarare innan för att gå igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har vid ett förhör. Dessutom kommer din försvarare att sitta med under förhöret och ser till att det går rätt till, och att uppgifterna som har lämnats stämmer överens med vad du har berättat. När förhör och eventuella tekniska åtgärder har utförts är det upp till åklagare att besluta om åtal mot den misstänkte, eller om utredningen ska läggas ner. 

Nästa steg i processen är rättegång (huvudförhandling). Vid rättegången framställer åklagaren sitt eller sina yrkanden, d v s ett påstående om vilka brott åklagaren anser att du har begått. Därefter meddelar försvararen din inställning, om du erkänner eller förnekar brottet, hur du ställer dig till eventuella skadestånd, och vad ni är och inte är ense om. Då rättegången är muntlig kommer åklagaren att berätta sin version av händelseförloppet, en s k sakframställan. Därefter får försvararen samma möjlighet. I samband med detta går man igenom den skriftliga bevisningen som följs av förhör med brottsoffret, om det finns, och med den misstänkte. Därefter förhörs eventuella vittnen. Avslutningsvis får båda parterna hålla sin plädering, där de argumenterar för sina ståndpunkter. Åklagaren pläderar normalt för en fällande dom, och försvararen argumenterar för frikännande om klienten förnekar anklagelserna. Vid erkännande av brott argumenterar försvararen oftast för en mildare påföljd. 

Brottsoffer 

Det är viktigt att om man utsatts för våldsbrott av något slag så snart som möjligt säger till polisen att man vill ha ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har den breda bilden klar för sig och är ditt stöd såväl i rättsprocessen som i de val du behöver göra under tiden. Är våldet inom en relation, finns gemensamma barn etc uppstår många frågor som kan kännas svåra att lösa. Vi kan ge dig allt det stöd du behöver i hela sammanhanget för att du skall ta dig ur din svåra situation på bästa möjliga sätt! Normalt betalas kostnaden för en offentlig försvarare och ett målsägandebiträde av staten.

Efter rättegången får du besked när domen kommer. Normalt tar det mellan två till tre veckor, men i vissa fall får man domen direkt efter rättegången. Om du är missnöjd med din dom är det viktigt att du meddelar du din advokat, så att ett överklagande kan skickas in inom tre veckor efter att domen meddelats. 

Peter Nordström har gått den särskilda utbildningen som Advokatsamfundet ordnar för målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Advokatbyrån har samarbete med ideella organisationer som stödjer människor i utsatta situationer.

Vi åtar oss alla uppdrag inom straffrättens område. Vi finns där för dig som behöver vår kompetens och vårt stöd i en svår livssituation!

 

Kontakta oss om Brottmål