Advokat Uppsala

Om Advokat Uppsala

I den vackra staden Uppsala har Uppsala Advokatbyrå sitt huvudsäte. Vi har bred kompetens inom humanjuridikens alla områden, med särskilt fokus på familjerätt, brottmål, tvångslagstiftning och migrationsrätt. Våra advokater har mångårig erfarenhet inom yrket och ytterligare meriterande erfarenheter, såsom arbete inom Kriminalvården och på Migrationsverket.

Advokatbyrå Uppsala

Uppsala Advokatbyrå har sin centrala verksamhet i Uppsala, men finns även i Västerås och Stockholm. I Uppsala har våra advokater mångårig erfarenhet, både i jobbet som advokat och inom samhället i stort. Vår advokat Sören Rehn, som huvudsakligen är verksam i Uppsala, utexaminerades som jurist 1979 och har över 40 års erfarenhet i branschen. Advokat Peter Nordström har genom sitt yrkesliv haft ett flertal positioner utanför juridikens värld. På den välfyllda meritlistan finns bland annat häkteschef på kriminalvården i Uppsala, direktör för Överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad samt deltagande som expert i en utredning av justitiedepartementet. Advokat Linda Boström har tidigare jobbat som handläggare på Migrationsverket, samt drivit egen advokatbyrå, men är nu verksam hos oss.

Advokater Uppsala

Våra advokater i Uppsala, Stockholm och Västerås hjälper dig med frågor inom humanjuridikens rättsområden. Det kan röra bodelning efter en anhörigs bortgång så väl som att få rätt stöd när du söker asyl i Sverige och brottmål av olika slag. Humanism är vårt ledord inom alla rättsområden. Med mångårig erfarenhet inom branschen har vi med tiden byggt upp en bred erfarenhet från olika rättsfall. Du kan vara trygg med att vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att ge dig det stöd som du behöver.

Familjerätt Uppsala

Familjerätt är ett av våra verksamhetsområden och här ligger fokuset alltid på människan. Lagen är till stor del dispositiv. Det innebär att lagen inte är tvingande, om en överenskommelse kan nås. Kan två parter nå en överenskommelse, som båda är nöjda med, kan lagen avtalas bort. Om två parter är oense reglerar den dispositiva lagen istället vad som gäller. Vid en skilsmässa fattas stora beslut som påverkar din framtid för en lång tid framöver. På Uppsala Advokatbyrå bistår vi med vägledning och stöd samt informerar om valmöjligheterna.

Vid en anhörigs bortgång uppstår ofta missförstånd och här kan vi bistå med juridisk kompetens vid bodelning och arvskifte. Utöver det skriver vi även testamenten, gåvobrev, samboavtal, etcetera. Vi är experter på juridiska dokument och du kan vara trygg med att allt går rätt till.

Inom familjerätten berörs även arvsrätt, gode män och förvaltare samt förhållandet mellan barn och föräldrar. Även här kan Uppsala Advokatbyrå bistå med juridisk kompetens. Läs mer om familjerätt här.

Tvångsvård

Tvångslagstiftningen är ytterligare ett av våra verksamhetsområden inom humanjuridiken som omfattar möjligheten att ge en person vård mot dess vilja. Den omfattar lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). På Uppsala Advokatbyrå tar vi oss an fall inom alla dessa områden. Det är viktigt att du är informerad om dina rättigheter, och det kan ofta vara svårt att förstå den information som kommer från Socialtjänsten. Vid tvångsomhändertagande av barn på grund av bristande hemförhållanden är du som anhörig känslomässigt påverkad och vikten av stöd är därmed extra stor. Som part har du ofta rätt till ett offentligt biträde, vilket innebär att kostnaderna betalas av staten.

Vi har mångårig erfarenhet inom branschen. Du kan vara trygg med att få det stöd som du behöver. Läs mer om tvångslagstiftning här.

Brottmålsadvokat Uppsala

Uppsala Advokatbyrå tar sig an alla mål inom straffrätten och detta är ett av våra största verksamhetsområden. Vare sig du är ett brottsoffer, eller misstänkt för brott, kan vi bistå med vår breda kompetens och långa erfarenhet. När du är misstänkt för brott har du rätt till en offentlig försvarare, som bekostas av staten. Du kan själv kontakta en advokatbyrå eller låta staten ordna en åt dig. Vår advokat Sören Rehn har över 40 års erfarenhet inom juridikens värld och har lång erfarenhet av brottmål. Han är en av Sveriges mest erfarna brottmåladvokater. Som brottsoffer har du rätt till ett målsägandebiträde vid grövre brott, exempelvis våld-och-sexualbrott. Ditt målsägandebiträde är ett stöd genom hela processen och tar tillvara dina intressen. Vår advokat Peter Nordström har gått Advokatsamfundets utbildning för målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Läs mer om brottmål här.

Advokat Migrationsrätt

Migrationsrätt berör frågor om utländska medborgares rätt att vistas i Sverige såsom arbetstillstånd, uppehållsrätt, flyktingskap med mera. Rättsområdet är brett men några av de viktiga regleringarna är utlänningslagen och lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Vi samarbetar med ideella organisationer och vi har advokater som är godkända som offentliga biträden. Varje asylsökande har rätt till ett offentligt biträde som finansieras av staten. Tillit är extra viktigt i dessa fall och därför vill vi lyfta fram att vi har absolut tystnadsplikt. Vi tillgodoser också tolk i de fall som det behövs, för att säkerställa god kommunikation med våra klienter.

Uppsala Advokatbyrå har flera fall som är aktiva för asylsökande konvertiter. Om du tillhör denna grupp är du varmt välkommen att kontakta oss, via telefon eller mejl, för att få hjälp och stöd. Vi hjälper dig, oavsett om processen pågår hos Migrationsverket eller i domstol. Läs mer om migrationsrätt här.

Juridik Uppsala

På Uppsala Universitet är juridik ett eftertraktat ämne att läsa. Varje termin söker mellan 3 000 till 6 000 studenter till juristprogrammet i Uppsala där studenterna får lära sig om juridikens alla rättsområden. De 270 platserna fylls snabbt upp. Med närhet till både Uppsala och Stockholms tingsrätt, samt ett rikt studentliv, är det lätt att förstå varför.