Advokat Stockholm

Om Advokat Stockholm

Uppsala Advokatbyrå har kontor i Stockholm, Västerås och Uppsala. Här hjälper våra kompetenta advokater i Stockholm dig inom humanjuridikens områden: familjerätt, brottmål, tvångslagstiftning och migrationsrätt. Kanske behöver du hjälp med att skriva ett gåvobrev? Eller så har du blivit utsatt för ett brott och behöver ett målsägandebiträde? Vår advokatbyrå i Stockholm hjälper dig. Vi är ett stöd genom hela processen. Vi tillvaratar dina intressen och du kan känna dig trygg med att få den juridiska hjälp som behövs.

Advokater i Stockholm

Uppsala Advokatbyrå har flera advokater med mångårig erfarenhet, både inom juridik och annan, meriterande kompetens. Vår advokat Sören Rehn startade Uppsala Advokatbyrå och är en av landets mest erfarna försvarsadvokater. Med över 40 år i branschen har han djup kompetens inom området och kan ge dig bästa möjliga stöd genom processen. En annan av våra advokater, Peter Nordström har istället haft stora delar av sitt yrkesliv utanför juridikens värld. Med tjänster som managementkonsult och VD har Peter en bred kompetens samt en god förståelse för hela samhället. Peter är även godkänd som målsägandebiträde, offentlig försvarare samt har gått advokatsamfundets utbildning som särskild företrädare för barn. Vår advokat Linda Bostedt har tidigare drivit egen advokatbyrå, jobbat som biträdande jurist samt varit handläggare på Migrationsverket. Nu är hon verksam hos oss och med över 10 års erfarenhet kan hon ge stöd och vägledning under rättsprocessen. Lindas spetskompetens rör arbete med barn i utsatta och svåra situationer.

För att få kalla sig advokat behöver man vara medlem av advokatsamfundet. För att bli antagen ställs det en lång rad krav. Utöver att ha en kandidatexamen i juridik och minst tre av kvalificerande, juridiskt arbete, behöver man även ha gått advokatsamfundets kurs inom etik och avlagt en advokatexamen. Det ställs högre krav på en advokat än en jurist, och man omfattas av andra regler. En advokat har till skillnad från en jurist, tystnadsplikt och får inte dela information mot klientens vilja. De tre ledorden för en advokat är lojalitet, oberoende och konfidentialitet. Det innebär att en advokat inte får ta sig an ett mål om det föreligger intressekonflikter. Det vill säga, när advokatens privata intressen riskerar att ställas mot klientens intressen.

Advokatbyrå Stockholm

Uppsala Advokatbyrå har kontor i tre städer: Uppsala, Västerås och Stockholm. Till oss kan du vända dig när du behöver hjälp med humanjuridikens områden. Det kan röra sig om allt ifrån att skriva ett testamente till hjälp med att söka uppehållstillstånd i Sverige.

Humanjuridiken inkluderar många områden, men på Uppsala Advokatbyrå fokuserar vi framförallt på fyra av dem: Brottmål, migrationsrätt, familjerätt och tvångslagstiftning. Våra advokater har mångårig erfarenhet av branschen och vet hur påfrestande en rättsprocess kan vara. Därför lägger vi stor vikt vid det personliga bemötandet, så att du känner dig sedd, bemött och trygg.

Familjerätt Stockholm

Familjerätt är ett brett område inom juridiken. Här hjälper våra advokater dig med att skriva rättsliga dokument och vara ett stöd genom hela processen. Många hemsidor erbjuder guider för hur man ska skriva ett bra testamente, gåvobrev eller samboavtal. Hos oss på Uppsala Advokatbyrå kan vi svara på dina frågor och du kan känna dig trygg med att vi har djupa kunskaper inom området. Ett välskrivet testamente är till stor hjälp den dag som dina tillgångar ska fördelas, för att undvika konflikter. Detsamma gäller för gåvobrev, samboavtal etc. Därför är det en god idé att ta hjälp av advokater i Stockholm för att skriva ett rättsligt dokument.

Ytterligare en situation som är mycket vanlig är att du genomgår en skilsmässa och era tillgångar behöver fördelas i en bodelning. Det kan vara ett fall som berör kvarsittningsrätt, det vill säga, att den part som bedöms ha störst behov får behålla huset. En situation som kommer påverka en stor del av din framtid och som rymmer många känslor.

Lagstiftningen kring familjerätt är till stor del dispositiv. Det innebär att lagen reglerar exakt vad som ska ske om en överenskommelse inte kan nås mellan två parter. Om en överenskommelse däremot kan nås mellan två parter, kan lagen avhandlas bort. På Uppsala Advokatbyrå är vi ett stöd genom hela processen och informerar dig om dina rättigheter. Våra medarbetare hjälper dig att nå bästa, möjliga överenskommelse i en process som ofta väcker mycket känslor. Därför är det viktigt att ha stöd utifrån, av en juridisk expert. Läs mer om familjerätt här.

Brottsmålsadvokat Stockholm

Att bli misstänkt för ett brott, eller själv drabbas, är en svår situation att finna sig i. På Uppsala advokatbyrå har vi mångårig erfarenhet av fall inom brottmål. Du kan vara trygg med att få det stöd och den vägledning som du behöver.

När du är misstänkt eller anklagad för ett brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare, som bekostas av staten. Skulle du inte ha rätt till en offentlig försvarare har du alltid rätt till att anlita en privat försvarare, som bekostas av dig som klient. Din offentliga försvarare är ett stöd genom hela processen. Om du kallas till ett förhör är det viktigt att du pratar med din försvarsadvokat innan förhöret, så att den kan informera dig om dina rättigheter. Din försvarsadvokat sitter sedan med under hela förhöret och framför din talan i rätten.

Om du har blivit utsatt för ett våldsbrott ska du så snart som möjligt kontakta polisen och be om ett målsägandebiträde. Ditt målsägandebiträde har överblick och är ett stöd i en svår tid, i en process som upplevs som väldigt jobbig. Normalt sett bekostas kostnaderna för ett målsägandebiträde av staten. Vår advokat Peter Nordström är utbildad till målsägandebiträde och har även gått advokatsamfundets utbildning som särskild företrädare för barn. Läs mer om brottmål här.

Advokat migrationsrätt

Uppsala Advokatbyrå driver för närvarande flera fall för asylsökande som söker uppehållstillstånd i Sverige, utan möjlighet att återvända till sitt hemland. När du söker asyl i ett nytt land är det svårt att ha kunskap om det nya landets lagar. Därför har du som asylsökande rätt till ett offentligt biträde, vilket bekostas av staten. Hos Uppsala Advokatbyrå är våra medarbetare, advokat Sören Rehn och advokat Peter Nordström godkända som offentliga biträden. Det offentliga biträdet hjälper dig genom hela asylprocessen och hjälper dig att framföra din berättelse.

Vid rättsprocesser som rör dig som asylsökande är det extra viktigt att du känner dig trygg, och känner tillit till din advokat. Därför vill vi betona att våra advokater har absolut tystnadsplikt. Vi tillgodoser även tolk i de fall som det behövs. Vår advokat Linda Bostedt har tidigare jobbat på Migrationsverket och har bred kompetens inom området, samt lång erfarenhet.

Om du är asylsökande är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att berätta din historia, oavsett om du ska framföra den i rätten eller för Migrationsverket. Läs mer om migrationsrätt här.

Tvångslagstiftning

Ibland blir ditt barn omhändertaget mot din vilja, enligt LVU, lagen om särskilt omhändertagande av barn. Det är en svår situation att stå i känslomässigt som förälder. Informationen från Socialtjänsten kan vara svår att tyda. Därför finns våra advokater i Stockholm till för att hjälpa dig genom denna svåra process. Tvångslagstiftningen omfattar även Lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättpsykiatrisk vård (LRV). Vi tar oss an uppdrag inom LVU, LVM och LPT/LRV. När du är part i ett fall som rör tvångslagstiftning har du nästan alltid rätt till ett offentligt biträde, där kostnaderna betalas av staten. Läs mer om tvångslagstiftning här.

Välkommen att kontakta Uppsala advokatbyrå!

Varmt välkommen att kontakta oss på Uppsala advokatbyrå när du behöver rådgivning i livets stora händelser. Vi har kontor i Uppsala, Stockholm och Västerås. Du når oss enkelt via telefon, 018-14 69 60 eller via e-post:

Advokat Sören Rehn: soren@advsr.se
Advokat Linda Bostedt: linda@advsr.se
Advokat Peter Nordström: peter@advsr.se