Tvångslagstiftning

Om Tvångslagstiftning

Det kan vara så att man behöver stöd om samhället ifrågasätter hur man tar hand om sitt/sina barn. Om socialtjänsten utreder ett eventuellt omhändertagande av barn är det viktigt att du som förälder får kompetent juridiskt stöd.

Tvångslag är en svensk benämning på en lag som ger möjlighet att ge en person vård mot dennes vilja. Dessa lagar är främst följande: LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall), LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) samt LRV (lag om rättspsykiatrisk vård).

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
LVU reglerar tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år, och i vissa fall av unga under 20 år. En av grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden. Med hemförhållanden syftar man oftast på att barnets hemmiljö är så pass allvarlig att det kan finnas en stor risk för skada av den unges hälsa eller utveckling. Den andra grunden ligger i den unges egna beteende, t ex drog- eller alkoholmissbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

Det kan vara svårt att förstå den formella processen kring exempelvis ett LVU. Det kan också vara svårt att förstå vad socialtjänsten och dess tjänstemän menar med de olika begrepp de använder.

I denna utsatta situation kan vi stödja dig. Det är viktigt att känna till sina rättigheter i en sådan process; särskilt viktigt kan det vara för dig som inte förstår svenska bra eller kommer från en annan etnisk och kulturell bakgrund.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
LVM är i Sverige en
tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället LVU tillämpas. Syftet med lagen är att motivera en person som lider av missbruk så att han eller hon i framtiden frivilligt kan medverka till fortsatt behandling. 

Grunden till LVM ligger i omhändertagande av en person som till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flytliga lösningsmedel anses vara i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att detta missbruk inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagen eller på annat sätt. För att LVM ska bli aktuell behöver någon av dessa tre förutsättningar uppfyllas: personen utsätter sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara, personen löper uppenbar risk för att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller andra närstående. 

Normalt får man ett offentligt biträde, d v s en jurist som hjälper dig och betalas av staten, när man är part i ett mål rörande LVU, LVM och LPT/LRV.

Vi tar oss alla uppdrag inom tvångslagstiftningen såsom: LVU, LVM och LPT/LRV.

 

Kontakt oss om Tvångslagstiftning