Integritetspolicy

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i hela Europeiska unionen. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL). GDPR innehåller bestämmelser om hur man får behandla personuppgifter och innebär ett utökat skydd för din integritet.

Det är Advokat Sören Rehn AB som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som byrån erhåller i samband med uppdrag. Dataskyddsombud är Advokat Sören Rehn.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter, men utan att det sker kan vår advokatbyrå inte åta sig ett uppdrag eftersom det då inte går att genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Advokatbyrån behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål

För advokatbyråns policy för behandling av personuppgifter och information om hur dina personuppgifter hanteras om du är klient eller vill bli klient kontakta mig Advokat Sören Rehn på 018-146960 eller på mail: soren@advsr.se

HUR FÅR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Advokat Sören Rehn Aktiebolag samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du t ex kontaktar oss för ett uppdrag, skickar e-post till oss, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av våra skyldigheter enligt lag, våra förpliktelser gentemot advokatsamfundet och vårt uppdragsavtal med klienten.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

HUR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

COOKIES

Uppsalaadvokatbyrå.se använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder oss av följande cookies:

  • Permanenta cookies. Permanenta cookies sparas som små textfiler i din enhet och raderas sedan på ett bestämt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.
  • Sessionscookie. Sessionscookies lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan. Vi använder helt enkelt sessionscookies för att förbättra upplevelsen för våra användare på uppsalaadvokatbyrå.se
  • Cookies för statistik. Analytiska-cookies som gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. Vi använder verktyg från Google Analytics för att analysera vår trafik. Dessa använder i sin tur cookies för att göra detta möjligt.

Inställningar för Cookies. Om du inte vill att din enhet tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vissa delar av uppsalaadvokatbyrå kan användas fullt ut endast om din webbläsare tillåter cookies. Läs gärna mer om Cookies hos Post- och Telestyrelsen.

 

HAR DU FLER FRÅGOR?

Kontaktinformation
Vaksalagatan 6, 3 tr,
753 20 Uppsala
Sweden
Tel: 018 14 68 60
E-post: soren@advsr.se
Personuppgiftsansvarig är Advokat Sören Rehn Aktiebolag, 556364-8780